Condicions de compra

Aquest document contractual regirà la compra de productes i contractació de serveis a través del lloc web grupdiversus.com, propietat de DIVERSUS GASTRONOMIA, S.L.U., d’ara endavant el PRESTADOR, que ofereix la venda d’aliments i serveis de servei d’àpats.

L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI:

  • Ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.
  • És una persona amb capacitat suficient per a contractar.
  • Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a
través del lloc web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països als quals envia els productes i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que així pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

IDENTITAT DE LES PARTS CONTRACTANTS

D’una banda, el proveïdor dels productes adquirits o serveis contractats per l’USUARI és DIVERSUS GASTRONOMIA, S.L.O., amb domicili social Ctra Santa Creu de Calafell, 73 – 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona), NIF B64244817 i amb telèfon d’atenció al client: 93 635 45 90

I d’una altra, l’USUARI, registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

OBJECTE DEL CONTRACTE

El contracte actual té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte o servei concret. L’idioma en el qual es contractarà a través d’aquesta Web és en castellà i català.

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

L’USUARI, per a poder accedir als serveis o productes oferts per PRESTADOR, haurà de donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’USUARI haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides, els quals es tractessin de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i detallat en l’Avís legal i Política de privacitat d’aquest lloc web.

L’USUARI seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer un ús diligent dels mateixos i a no posar-los a la disposició de tercers, així com a comunicar al PRESTADOR la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

El PRESTADOR informa que durant en el procés de compra o contractació de serveis s’haurà d’identificar amb el nom d’usuari i contrasenya. L’usuari tindrà accés a les seves comandes, factures, seguiment de la comanda així com la modificació de dades. Aquestes contrasenyes serviran per a l’accés als serveis prestats per mitjà del Lloc web.

El PRESTADOR posa a la disposició dels Usuaris mitjans tècnics per a identificar i corregir errors en la introducció de les dades en els formularis. En el carret de compra i formularis en general, es validarà automàticament que el format de les dades és el correcte i es donarà opció a l’usuari de corregir-los.

Una vegada ha estat creada el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

1. Clàusules generals de contractació.
2. Enviament de comandes.
3. Dret de desistiment.
4. Reclamacions.
5. Força major.
6. Competència.
7. Generalitats de l’oferta.
8. Preu i termini de validesa de l’oferta.
9. Despeses de transport.
10. Forma de pagament, despeses i descomptes.
11. Procés de compra.
12. Garanties aplicables.
13. Garanties i devolucions.
14. Llei aplicable i jurisdicció.

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

És important que perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en ells, en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquests.
L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces garantint que tota la informació facilitada correspon amb la situació real, que està posada al dia i és exacta, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació.

Per a realitzar una comanda, haurà de seguir el procediment de compra en línia i fer clic en l’acceptació de les CONDICIONS GENERALS DE COMPRA I EN L’APARTAT “DEMANAT AMB OBLIGACION DE PAGAMENT”.

2. ENVIAMENT DE COMANDES

El PRESTADOR no enviarà cap comanda fins que hagi comprovat que s’ha realitzat el pagament. Els enviaments de mercaderies es faran habitualment mitjançant Bee Delivery S.L., amb un preu de transport de 3 EUR. Les dates o terminis de lliurament s’entendran aproximades, no constituint el retard incompliment essencial. El termini de lliurament sol estar comprès entre les 13.45 a 16:000 h i de 21.45 a 23.00 h, segons dia seleccionat.

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se, per ser les dades facilitades per l’USUARI, falsos, inexactes o incomplets.

El lliurament es considerarà realitzada en el moment en què el transportista hagi posat els productes a la disposició de l’USUARI i aquest, o el delegat d’aquest, hagi signat el document de recepció del lliurament.

Correspon a l’USUARI verificar els productes a la recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades en el document de recepció del lliurament.

3. DRET DE DESISTIMENT

Degut a la mena de producte, el dret de desistiment no aplicarà.

4. RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa en la menor brevetat possible, podent-se realitzar en les següents direccions de contacte:

Postal: DIVERSUS GASTRONOMIA, S.L.U., Ctra Santa Creu de Calafell, 73 – 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telèfon: 93 635 45 90
Mail: notificacions@grupdiversus.com

5. FORÇA MAJOR

Les parts no incorreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de l’obligació es demorarà fins al cessament del cas de força major.

6. COMPETÈNCIA

L’USUARI no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o d’impossible compliment, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni sofriran modificació de cap manera.

L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.

7. GENERALITATS DE L’OFERTA

Totes les vendes i lliuraments efectuats pel PRESTADOR s’entendran sotmeses a les presents Condicions Generals.

Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de DIVERSUS GASTRONOMIA, S.L.O. o aquí estipulat tindrà efecte, excepte pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.

Donats els continus avanços tècnics i millores dels productes, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar les seves especificacions respecte de la informació facilitada en la seva publicitat, fins que no afecti el valor dels productes oferts. Aquestes modificacions tindran així mateix validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels productes oferts.

8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que poguessin ser aplicables. Aquests preus, tret que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, segur d’enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexos al producte o servei adquirit.

Els preus aplicables a cada producte són els publicats en el lloc web i s’expressaran en la moneda EURO. L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real.

Abans de realitzar la compra podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, despeses de transport, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no es realitzi la comanda.

Una vegada realitzat la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat de productes com si no.

Tot pagament realitzat al PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom de l’USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment de realitzar la comanda. Aquesta factura serà enviada juntament amb el producte adquirit, així com en PDF a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’USUARI.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del PRESTADOR 93 635 45 90 o via correu electrònic a l’adreça notificacions@grupdiversus.com

9. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

El PRESTADOR possibilita les següents formes per a efectuar el pagament d’una comanda:
Targeta de crèdit i Bizum: no s’aplicaran ni descomptes ni càrrecs.

10. PROCÉS DE COMPRA

Cistella (simulació de pressupost)
Qualsevol producte del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. En aquesta, només s’observaran els articles, la quantitat, el preu i l’import total. Una vegada guardada la cistella es procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d’enviament introduïts.
Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només és un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per totes dues parts.

Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els següents passos per a la seva correcta formalització:

1. Comprovació de les dades de facturació.
2. Comprovació de l’adreça d’enviament.
3. Selecció de la forma de pagament.
4. Acceptació de les Condicions Legals
5. Seleccionar la casella “Pagar Ara”

Una vegada processat la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR.

Comandes (sol·licituds de compra)
En un màxim de 24 hores, en dies laborables, s’enviarà un correu electrònic a l’USUARI confirmant la comanda, així com el seu estat de la comanda i el termini de lliurament aproximat.

11. GARANTIES I DEVOLUCIONS

DIVERSUS GASTRONOMIA, S.L.O. respondrà davant l’USUARI de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del producte. DIVERSUS GASTRONOMIA, S.L.O. reconeix a l’USUARI el dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu i a la resolució del contracte.

Si el producte no és conforme amb el contracte, l’USUARI podrà optar entre exigir la reparació o la substitució d’aquest, tret que una d’aquestes opcions resulti impossible o desproporcionada. Des del moment en què l’USUARI comuniqui a DIVERSUS GASTRONOMIA, S.L.O. l’opció triada, totes dues parts hauran d’atenir-se.

Es considerarà desproporcionada tota forma de sanejament que imposi a DIVERSUS GASTRONOMIA, S.L.O. costos que, en comparació amb l’altra forma de sanejament, no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el producte si no hi hagués falta de conformitat, la rellevància de la falta de conformitat i si la forma de sanejament alternativa es pogués realitzar sense inconvenients majors per a l’USUARI.

 Neteja

12. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l’ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols que resultin competents de conformitat amb la legislació vigent.